Trạm xử lý nước thải Nguyên Khê

  • Địa điểm: Xã Nguyên Khê – Đông Anh – Hà Nội
  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đông Thành – Hà Nội
  • Hạng mục: Hệ thống thu gom nước thải và trạm xử lý nước thải 20.000 m3/ngày đêm tại cụm công nghiệp Nguyên Khê
  • Giá trị gói thầu: 150 tỷ đồng

Tổng quan dự án